ICME 2021 BEST PAPER AWARDS

BEST PAPER AWARD

Facial Chirality: Using self-face reflection to learn discriminative features for facial expression recognition

Ling Lo, Hong Xia Xie, Hong-Han Shuai, and Wen-Huang Cheng

Cross-View Equivariant Auto-Encoder

Zhibin Wan, Changqing Zhang, Yu Geng, Huazhu Fu, Xi Peng, Pengfei Zhu, and Qinghua Hu


BEST PAPER FINALISTS

Facial Chirality: Using self-face reflection to learn discriminative features for facial expression recognition

Ling Lo; Hong Xia Xie; Hong-Han Shuai; Wen-Huang Cheng*

Cross-View Equivariant Auto-Encoder

Zhibin Wan; Changqing Zhang*; Yu Geng; Huazhu Fu; Xi Peng; Pengfei Zhu; Qinghua Hu

Model Compression via Collaborative Data-free Knowledge Distillation for Edge Intelligence

Zhiwei Hao*; Yong Luo; Zhi Wang; Han Hu; Jianping An

Unsupervised Video Person Re-identification via Noise and Hard frame Aware Clustering

Pengyu Xie; Xin Xu*; Zheng Wang; Toshihiko Yamasaki


Industry Sponsor