BEST DEMO AWARD

VirtualConductor: Music-driven Conducting Video Generation System

Delong Chen, Fan Liu and Feng Xu

BEST DEMO RUNNER UP AWARD

High-quality Face Sketch Synthesis via Geometric Normalization and Regularization

Fei Gao, Jingjie Zhu, Weiyu Weng, Chenyang Jiang, Xiang Li, Xiao Zhu, Lingna Dai, and Peng Li


Industry Sponsor